Tổ Tin học

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC

(từ trái qua phải)

STT

HỌ và TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Đức Lợi

Giáo viên

2

Nguyễn Ngọc Vinh

Giáo viên

3

Vũ Tấn Hưng

Giáo viên

4

Đỗ Phước Vận

Tổ trưởng Chuyên môn

5

Đỗ Quốc Anh Triết

Giáo viên

6

Lê Hoàng Khôi

Giáo viên

7

Phạm Vân Anh Tuấn

Tổ trưởng Công đoàn

Các tin khác: