Tổ Kỹ thuật

DANH SÁCH TỔ KỸ THUẬT

(từ trái qua phải)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đào Thanh Tòng

Tổ trưởng Công đoàn

2

Nguyễn Thanh Hải

Giáo viên

3

Phạm Ngọc Hưng

Tổ trưởng Chuyên môn

4

Vũ Thị Ngọc Bích

Giáo viên

Các tin khác: