Tổ Thể dục

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lê Quang Nghĩa

Tổ trưởng

2

Huỳnh Lê Trung Hậu

Tổ Phó

3

Nguyễn Thanh Tuấn

Giáo viên

4

Nguyễn Hải Hiếu

Giáo viên

5

Cao Hữu Tài

Giáo viên

6

Đặng Ngọc Trâm Anh

Giáo viên

7

Ngô Tiến Dũng

Giáo viên

8

Trần Công Minh

Giáo viên

9

Phan Nhật Bích Tuyền

Giáo viên

Các tin khác: