Tổ Lịch sử

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ

(từ trái qua phải)

STT

 HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 1

Dương Thị Thanh Nga

Giáo viên

 2

Vũ Thị Thu Dung

Tổ trưởng Công đoàn

 3

Nguyễn Thị Lắm

Tổ trưởng Chuyên môn

 4

 Huỳnh Quang Thục Uyên

Giáo viên

 5

Lưu Thị Dung

Giáo viên

Các tin khác: