Tổ Địa lý

DANH SÁCH TỔ ĐỊA LÝ

(từ trái qua phải)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bùi Thị Hồng Phương

Giáo viên

2

Đặng Thị Phượng

Giáo viên

3

Nguyễn Đại Hồng Phúc

Tổ trưởng Công đoàn

4

Trần Nguyễn Ngọc Phương

Giáo viên

5

Đỗ Thị Hoài

Tổ trưởng Chuyên môn

 

 

Các tin khác: