Nhà tin học

DANH SÁCH NHÀ TIN HỌC

(từ trái qua phải)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Trần Ngọc Quí

Tổ trưởng Công đoàn

2

Đỗ Quốc Anh Triết

Tổ trưởng Nhà Tin học

3

Lê Hoàng Đạo

Nhân viên Công nghệ thông tin

 

Các tin khác: