Thông báo số 7 về công tác phòng, chống dịch Covid 19