Thông báo số v/v Khối 12 đi học trở lại ngày 09/03/2020