Công văn 969 v/v phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid 19