Thông báo số 5 về công tác phòng, chống dịch Covid-19