Thông báo v/v đăng ký xét chọn Học bổng Thầy Bùi Trọng Chương năm học 2022-2023