Đăng ký đề tài tham gia Nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2017-2018

Thứ ba, 05/09/2017

Gởi các học sinh tham gia Nghiên Cứu Khoa Học cấp trường năm học 2017-2018,

Các em hãy đăng ký thông tin đề tài của mình tại link sau: https://goo.gl/7iqrtk

Các em hãy hoàn thành việc đăng ký trước 16 giờ ngày 16/9/2017

Các tin khác: