Kế hoạch tổ chức rà soát hồ sơ, phỏng vấn và công bố kết quả đối với ứng viên dự tuyển Viên chức. Năm học 2018-2019