Thông báo số 2 V/v tạm dừng Kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022