Thông báo số 04: Công bố kết quả vòng 2 kì thi tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020