Thông báo số 01: Nội dung thực hành kiểm tra năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên, nhân viên