Trung tâm Rensei - Giáo dục tư duy & kỹ năng Japan trao tặng 15 bộ kính hiển vi cho nhà trường