Hoạt động giao lưu tổ Trung Nhật tại trường Đài Bắc Q7