Tổ Trung Nhật giao lưu với Trường Đài Bắc Q7 năm học 22-23