Thông báo v/v nộp lại thẻ bán trú tháng 12/2022

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                      Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12  năm 2022 

THÔNG BÁO

V/v: NỘP LẠI THẺ ĂN BÁN TRÚ THÁNG 12/2022

Ban Quản lý bán trú thông báo:

Học sinh đã đăng ký hủy suất ăn bán trú tháng 12/2022, nộp lại thẻ bán trú về phòng Giám thị để được giải quyết theo quy định.

► Thời gian nộp: Từ chiều ngày 09/12/2022 đến hết ngày 17/12/2022.

  • Buổi sáng: từ 8g00 đến 10g00.
  • Buổi chiều: từ 13g00 đến 16g00.

Sau thời gian trên, học sinh không nộp lại thẻ bán trú hoặc nộp trễ BQL bán trú sẽ không giải quyết việc hoàn phí hủy suất ăn tháng 12/2022.

Trân trọng!

DUYỆT CỦA BGH

P.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TRẦN BẢO NGỌC

 

TM.BQL BÁN TRÚ

PHÓ BAN

(Đã ký)

HUỲNH XUÂN THÀNH

Các tin khác: