Thông báo v/v đăng ký bán trú hằng tháng.

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                 Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10  năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: ĐĂNG KÝ BÁN TRÚ HẰNG THÁNG

Ban quản lý bán trú thông báo về việc đăng ký bán trú hằng tháng như sau:

1. Vào đầu mỗi học kỳ của năm học, ban quản lý bán trú sẽ tổ chức cho học sinh có nhu cầu bán trú đăng ký 01 lần vào tháng đầu tiên. Lần đăng ký này sẽ được duy trì cho đến cuối học kỳ. Bộ phận quản lý bán trú sẽ cấp thẻ bán trú vào đầu mỗi tháng.

2. Trường hợp học sinh, phụ huynh muốn đăng ký mới hoặc thay đổi hình thức bán trú (hình thức ăn và nghỉ trưa hoặc hình thức chỉ nghỉ trưa), hoặc điều chỉnh số buổi đăng ký bán trú, hoặc không tiếp tục tham gia bán trú… cho tháng kế tiếp, thì liên hệ trực tiếp tại phòng giám thị từ ngày 20 đến ngày 25 của tháng trước để được hướng dẫn và giải quyết.

Ví dụ:

Học sinh tham gia bán trú tháng 10/2022, nhưng tháng 11/2022 học sinh muốn thay đổi, thì liên hệ phòng giám thị từ ngày 20/10/2022 đến ngày 25/10/2022 để được hướng dẫn và giải quyết.

Lưu ý: Học sinh đăng ký đúng hạn. Sau thời gian trên, mọi việc đăng ký, điều chỉnh,… BQL bán trú sẽ không giải quyết!

3. Thời gian tiếp nhận và giải quyết:

♦ Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần:

o   Buổi sáng: Từ 8g00 đến 10g00.

o   Buổi chiều: Từ 13g00 đến 16g00.

4. Thời điểm áp dụng: Bắt đầu từ tháng 11/2022.

Rất mong sự hợp tác tích cực của học sinh và quý phụ huynh. Cảm ơn!

 

DUYỆT CỦA BGH

KT.Hiệu trưởng

P.Hiệu trưởng

(Đã ký và ấn dấu)

TRẦN BẢO NGỌC

TM.BQL BÁN TRÚ

PHÓ BAN

 

(Đã ký)

HUỲNH XUÂN THÀNH

Các tin khác: