Thông báo về nội dung thi Vòng 1-Kiểm tra kiến thức chung của kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023