Quyết định số 1556/UBND-VX của UBNDTP về việc đi học trở lại của học sinh trên địa bàn Thành phố