Thông báo số 1 về kỳ thi Hóa Hoàng Gia Australia tại Việt Nam năm 2018