Công văn 1031 v/v thực hiện các thủ tục hành chính tại Sở giáo dục và đào tạo trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp