Thông báo số 6 về công tác phòng, chống dịch Covid-19