Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ v/v đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19