Thông báo v/v góp ý nội dung phòng chống dịch nCoV trong trường học