Thông báo v/v tổ chức kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXV năm 2019