Thông báo v/v bổ sung dữ liệu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022