Thông báo về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-UBNDTP