Thông báo Về việc thí sinh thi tại Hội đồng thi Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký thay đổi địa điểm thi