Thông báo về việc tạm ngưng giải quyết hồ sơ trực tiếp của học sinh