Thông báo về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid 19