Thông báo số 4 về công tác phòng, chống dịch Covid-19