Thông báo số 03: Triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2