Thông báo nội dung công văn 396 v/v kéo dài thời gian học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/2 do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp