Phổ biến, giới thiệu video tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình