Ngoại khóa tổ Công Nghệ - Nghệ Thuật

Ngày 1-4-2023, tổ Công Nghệ - Nghệ Thuật tổ chức ngoại khóa cho các học sinh yêu thích bộ môn nấu ăn. 

Các tin khác: