Khối 12

Môn Toán

Học sinh vào các link sau để thực hiện các bài ôn tập

Đề 1: http://bit.ly/ontapToan-de1

Đề 2: http://bit.ly/ontapToan-de2

Môn Lý

Học sinh vào các link sau để thực hiện các bài ôn tập

Đề 1: http://bit.ly/ontapLy-de1

Đề 2: http://bit.ly/ontapLy-de2

Đề 3: http://bit.ly/ontapLy-de3

Đề 4: http://bit.ly/ontapLy-de4

Đề 5: http://bit.ly/ontapLy-de5

Môn Hóa

Học sinh vào các link sau để thực hiện các bài ôn tập

Đề 1: http://bit.ly/ontaphoa-de1

Đề 2: http://bit.ly/ontaphoa-de2

Đề 3: http://bit.ly/ontaphoa-de3

Môn Sinh

Học sinh vào các link sau để thực hiện các bài ôn tập

Đề ôn tập: http://bit.ly/ontapSinh-12

Môn Văn

Học sinh vào các link sau để thực hiện các bài ôn tập

Đề ôn tập: http://www.thpt-lehongphong-tphcm.edu.vn/vi/system/files/2032020/van-de_on_tap_khoi_12_-_chinh_thuc.pdf

Môn GDCD

Học sinh vào các link sau để thực hiện các bài ôn tập

Đề ôn tập: http://bit.ly/ontapCD-12

Môn Sử

Học sinh vào các link sau để thực hiện các bài ôn tập

Đề ôn tập: http://bit.ly/ontapSu-12

Môn Địa

Học sinh vào các link sau để thực hiện các bài ôn tập

Đề 1: http://bit.ly/ontapDia12-de1

Đề 2: http://bit.ly/ontapDia12-de2

MÔN

BÀI/ NỘI DUNG TỰ HỌC

HƯỚNG DẪN CỦA GV

YÊU CẦU CỦA GV

TÀI LIỆU HỌC TẬP

ĐỊA

Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Đọc trước nội dung bài học trong SGK và Tài liệu Địa lí 12 dành cho hs (đề cương)

- Sử dụng Atlat trang 18 kể tên các sản phẩm chuyên môn hóa của 7 vùng nông nghiệp

 

- SGK Địa lí 12

- Tài liệu Địa lí 12 dành cho hs (đề cương)

- Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, 19, 20

Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp

Đọc trước nội dung bài học trong SGK và Tài liệu Địa lí 12 dành cho hs (đề cương)

- Biết nhận xét biểu đồ chuyển dịch cơ cấu ngành và cơ cấu thành phần kinh tế trong công nghiệp trên Atlat

- Biết xác định quy mô và các ngành trong các trung tâm công nghiệp trên Atlat.

- SGK Địa lí 12

- Tài liệu Địa lí 12 dành cho hs (đề cương)

- Atlat Địa lí Việt Nam trang 21

Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Đọc trước nội dung bài học trong SGK và Tài liệu Địa lí 12 dành cho hs (đề cương)

- Biết xác định các mỏ than, mỏ dầu, mỏ khí, các nhà máy thủy điện, nhiệt điện trên Atlat

 

- SGK Địa lí 12

- Tài liệu Địa lí 12 dành cho hs (đề cương)

- Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, 22

Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Đọc trước nội dung bài học trong SGK và Tài liệu Địa lí 12 dành cho hs (đề cương)p

- Biết xác định các trung tâm công nghiệp trên Atlat

- SGK Địa lí 12

- Tài liệu Địa lí 12 dành cho hs (đề cương)

- Atlat Địa lí Việt Nam trang 21

Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

HS làm bài tập 1, 2 và 3 trong tài liệu Địa lí 12 dành cho hs (đề cương)

 

- Biết vẽ biểu đồ tròn

- Biết nhận xét bảng số liệu

 

- Bảng số liệu SGK trang 128, 129

- Tài liệu Địa lí 12 dành cho hs (đề cương)

- Atlat Địa lí Việt Nam trang 21

Môn Pháp

Học sinh vào các link sau để thực hiện các bài ôn tập

Đề ôn tập: http://www.thpt-lehongphong-tphcm.edu.vn/vi/system/files/2032020/de_thi_noi_lop_12sn.pdf

Môn Anh

Học sinh vào các link sau để thực hiện các bài ôn tập

Đề 1: https://forms.gle/a7RpEPXb65mg8mA59

Đề 2: https://forms.gle/xTmsJZYYg1DnL31J7

Đề 3: https://forms.gle/gqxiw8QnB11bhHpH6

Môn Trung

Học sinh vào các link sau để thực hiện các bài ôn tập

Bài Thi Thử Đại Học: http://bit.ly/ontapTiengTrung12

Bài tập đọc hiểu: http://bit.ly/dochieuTiengTrung

Ghi Chú: Học sinh sau khi làm bài xong, nộp bài bằng cách gửi mail cho thầy Cường tại: quoccuongnguyenlhp@yahoo.com.vn

Môn Nhật

Học sinh vào các link sau để thực hiện các bài ôn tập

Đề ôn tập: https://forms.gle/EWrZsDAf2jhoWdJF9

 

File đính kèm: 

Đính kèmDung lượng
van-de_on_tap_khoi_12_-_chinh_thuc.pdf299.57 KB
de_thi_noi_lop_12sn.pdf187.31 KB

Các tin khác: