Khối 11

Môn Sinh

Học sinh vào link sau để ôn tập: http://bit.ly/ontapSinh-11

MÔN

BÀI/ NỘI DUNG TỰ HỌC

HƯỚNG DẪN CỦA GV

YÊU CẦU CỦA GV

TÀI LIỆU HỌC TẬP

SINH

BAN B

Sinh trưởng ở thực vật

 

HS đọc SGK bài 34 và làm bài tập trong Tài liệu luyện tập môn Sinh học 11

HS phân biệt được khái quát về sinh trưởng và phát triển ở thực vật, mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển. Trình bày đặc điểm sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp.

Làm bài tập trong tài liệu luyện tập môn sinh học 11 từ câu 1– 22 trang 59-62 và câu 1 – 7 trang 66.

Hoocmôn thực vật

 

HS đọc SGK bài 35 và làm bài tập trong Tài liệu luyện tập môn Sinh học 11

HS trình bày khái niệm hoocmon thực vật – phytohoocmon. Phân biệt chất kích thích sinh trưởng và chất kìm hãm sinh trưởng.

Làm bài tập trong tài liệu luyện tập môn sinh học 11 từ câu 23 – 38 trang 62-64 và câu 8 – 13 trang 66-67.

Phát triển ở thực vật có hoa

 

HS đọc SGK bài 36 và làm bài tập trong Tài liệu luyện tập môn Sinh học 11

HS nêu được khái niệm về sự phát triển ở thực vật, ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát triển của thực vật. Phân tích được mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển.

Làm bài tập trong tài liệu luyện tập môn sinh học 11 từ câu 39 – 56 trang 64-66 và câu 14 – 19 trang 67.

Sinh trưởng và phát triển ở động vật

HS đọc SGK bài 37 và làm bài tập trong Tài liệu luyện tập môn Sinh học 11

HS phân biệt được quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển  qua biến thái  và không qua biến thái của động vật ; sinh trưởng, phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn

Làm bài tập trong tài liệu luyện tập môn sinh học 11 từ câu 1 – 14 trang 67 – 69 và câu 1 – 6 trang 73.

BAN A, D

Truyền tin qua xináp

HS đọc SGK bài 30 và làm bài tập trong Tài liệu luyện tập môn Sinh học 11

HS nêu được khái niệm xináp, thành phần cấu tạo của xináp. Trình bày được quá trình truyền tin qua xináp hoá học.

Làm bài tập trong tài liệu luyện tập môn sinh học 11 từ câu 37 đến 50 trang 52-54 và câu 12 – 14 trang 58.

Tập tính của động vật

HS đọc SGK bài 31, 32 và làm bài tập trong Tài liệu luyện tập môn Sinh học 11

- Định nghĩa và các ví dụ về tập tính

- Phân biệt được tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

Làm bài tập trong tài liệu luyện tập môn sinh học 11 từ câu 51 đến 70 trang 55-57 và câu 15 – 18 trang 58.

Sinh trưởng ở thực vật

 

HS đọc SGK bài 34 và làm bài tập trong Tài liệu luyện tập môn Sinh học 11

HS phân biệt được khái quát về sinh trưởng và phát triển ở thực vật, mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển. Trình bày đặc điểm sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp.

Làm bài tập trong tài liệu luyện tập môn sinh học 11 từ câu 1– 22 trang 59-62 và câu 1 – 7 trang 66.

Môn Sử

Học sinh vào link sau để ôn tập: http://bit.ly/ontapSu-11

Môn Địa

Học sinh vào link sau để ôn tập: http://bit.ly/ontapDia-11

Môn Tin

Học sinh vào link sau để ôn tập: http://bit.ly/ontapTin-11

Môn GDCD

Học sinh vào link sau để ôn tập: http://bit.ly/ontapCD-11

Môn Pháp

MÔN

BÀI/ NỘI DUNG TỰ HỌC

HƯỚNG DẪN CỦA GV

YÊU CẦU CỦA GV

PHÁP

EE : Emploi – Chômage

“ Top 5 métiers qui recrutent au Vietnam dans 10 ans ”

Forme : Infographie

EE : Thiết kế 1 infographie (theo nhóm) về các ngành nghề trong tương lai : miêu tả nghề, nguyên nhân …

Gợi ý các phần mềm bổ trợ:

+ Canva

+ Easelly

Có thể xem các infographie gợi ý :

https://www.careersinc.uk/astrea-academy-woodfields/wp-content/uploads/sites/63/2018/06/Cool-jobs-of-the-future.pdf

 

https://www.quora.com/Future-of-Work-Which-are-going-to-be-the-top-10-requested-jobs-in-2025

 

- Nộp sản phẩm qua mail ( theo nhóm) vunhi96@gmail.com

 

Môn Anh văn

Học sinh vào link sau để xem đáp án ôn tập đợt 1: http://www.thpt-lehongphong-tphcm.edu.vn/vi/system/files/2032020/anh-lopp_11_-_key_answers_-_unit_56.pdf

File đính kèm: 

Đính kèmDung lượng
anh-lopp_11_-_key_answers_-_unit_56.pdf454.07 KB

Các tin khác: