HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA: TỔ LỊCH SỬ - THỂ DỤC QUỐC PHÒNG