Thao giảng tổ Lịch sử "Phương pháp dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh"