Đối diện và ứng phó khó khăn trong cuộc sống - Tự phục vụ