Danh sách đơn vị dự thi và số liệu đăng ký dự thi Kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 lần thứ XXVII năm 2023