Công văn 1803/SGDĐT-CTTT về thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-UBND