Công văn 1802/TB-SGDĐT về tạm ngưng nhận hồ trực tiếp của người dân và doanh nghiệp