Chỉ thị số 10/CT-UBND về siết chắt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM