V/v cấp Căn cước công dân có gắn chíp đợt 3 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh