Về việc đăng ký và nộp thông tin nhóm kỳ thi NCKH cấp trường năm học 2020-2021

1. Hình thức đăng ký

Học sinh thực hiện hai công tác sau đây:

- Đăng ký online tại địa chỉ https://forms.gle/feYYeGWNX83xHHW17

- Đăng ký bằng hồ sơ giấy : Bao gồm Tóm tắt dự án (300 từ), Kế hoạch chi tiết NCKH có xác nhận của GVHD.

Các mẫi tài liệu có thể download tại địa chỉ sau: https://drive.google.com/drive/folders/1MtSrUwQ9QKbq5dntxbzq-zeizBo5pDXE...

2. Thời hạn:

- Từ 23/9/2020 đến 17/10/2020

3. Nơi nộp:

- Thầy Phú Đức: sáng thứ 2 và chiều thứ 3, 5 hàng tuần.

- Thầy Triết: Tại Khu D

Các tin khác: